Mäklarinformation

Information BRF Kajen Ett, Eriksberg

 

Gatuadresser: Hus 1 - Monsungatan 92 & 94 samt Hus 2 – Monsungatan 65, 67 & 69

Postadress: 417 68 Göteborg                                                       

Byggnationen av fastigheter till Bostadsrättsföreningen Kajen Ett 769625–6341 påbörjades under andra halvåret 2013. Föreningen förvärvade fastigheten 2014 och inflyttning skedde under årsskiftet 2015/2016 i två etapper, december och januari. Husen är ritade av Tengbom arkitektkontor och byggt av PEAB Bostad AB.

Föreningen, som äger marken, består av två flerbostadshus med varsitt trapphus om 11 våningar inkl. källare och entréplan, två underliggande garage samt ett gårdsgarage. I husen finns 83 lägenheter om 1–4 rum och kök, samtliga upplåtna med bostadsrätt. Till varje lägenhet finns förråd.
60 parkeringsplatser finns i garage under husen/gården samt 3 MC-platser. Platserna hyrs ut med separat kö och hyresavtal. Priset för garageplatserna är f.n. 1000 kr/mån för bil och 400 kr/mån för motorcykel.
Det finns tre lokaler för uthyrning. F.n. inga vakanser.

Gemensamma utrymmen består av cykelförråd/barnvagnsrum, samt utrymmen för el, tele, vatten och fjärrvärme.

Fastigheten ingår i en gemensamhetsanläggning avseende sopsugsanläggning för området Eriksbergs samfällighetsförening, avseende GA10. Upplåtelseavtal tecknas med Göteborgs stad gällande bostadsrättsföreningens ledningsdragning på allmän platsmark mellan husen.

Förvaltning

Ekonomisk förvaltning: Nabo
Fastighetsskötsel: GUAB

Försäkringar och garantier

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Folksam och inkluderar bostadsrättstillägg. I försäkringen ingår ansvarsförsäkring för styrelsen.

Byggfelsförsäkring

Föreningens byggnad omfattas av en 10-årig byggfelsförsäkring omfattande fel i husets konstruktion, material och utförande.  Följer villkoren i ”Lag om byggfelsförsäkring”.

PEAB Bostad AB ställer en 5-årig garanti på utfört arbete, räknat från godkänd slutbesiktning. Under våren 2018 genomfördes en garantibesiktning med syftet att samla upp eventuella fel som kan anses hänförliga till byggnationen.


 

Ekonomi och drift

I månadsavgiften ingår värme, Telia triple-play, sophantering, fastighetsskötsel, ekonomisk förvaltning, fastighetsförsäkring med bostadsrättstillägg m m. Varje lägenhet debiteras för egen förbrukning av varm- och kallvatten. Elcentral med automatsäkring och jordfelsbrytare finns i varje lägenhet.

Husen är anslutna till Göteborg Energis fjärrvärmenät. Uppvärmning sker med vattenburen värme via radiatorer. I   våtutrymmen finns dessutom en handdukstork kopplad på värmesystemet, samt elburen komfortgolvvärme.
Ventilationen är av typ FTX, från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning. Med ett FTX-system tas värmeenergin i den förbrukade ventilationsluften tillvara istället för att gå direkt ut i det fria.

Föreningen är ansluten till fibernät och har tecknat kollektivt avtal med Telia för leverans av TV, bredband och telefoni. I dagsläget ingår kanalpaketet Lagom, bredband 100 Mbit/s och grundavgiften för Telias bredbandstelefoni. Enskild uppgradering av bredbandshastighet och antalet tv-kanaler är möjlig.

Överlåtelse

Fråga om medlemskap avgörs av styrelsen. Styrelsen är skyldig att avgöra frågan om medlemskap inom en månad efter det att skriftlig ansökan om medlemskap inkommit till föreningen.

Ansökan om medlemskap med bifogat överlåtelseavtal skall sändas till:
Brf Kajen Ett
c/o Nabo 
Distansgatan 2
421 74 Västra Frölunda

 

För arbete med överlåtelse av bostadsrätt faktureras säljaren en s.k. överlåtelseavgift om 2,5 % av ett prisbasbelopp.
För arbete vid pantsättning av bostadsrätt faktureras bostadsrättshavaren en s.k. pantsättningsavgift om 1 % av ett prisbasbelopp* per lån. (*prisbasbelopp 2020 är 47 300 kr).

Andrahandsuthyrning ska godkännas av styrelsen. För andrahandsuthyrning har föreningen rätt att ta ut en avgift om 10% av ett prisbasbelopp för ett år. Skulle uthyrningen gälla del av år, tas avgift ut för det antal månader som är aktuellt.

E-post styrelsenbrfkajenett@gmail.com


 

 

                                                                 2020-03-02